El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Article d'opinió de Jaume Brotóns, Espai No+Precarietat Alcoià - Comtat

Jaume Brotóns

Ajudes al lloguer pel coronavirus i la informació necessària

El famós decret 11/2020 del Govern Central, amb les mesures d'ajudes de divers tipus i a diversos col·lectius, com són els autònoms, les pimes i als …

El famós decret 11/2020 del Govern Central, amb les mesures d'ajudes de divers tipus i a diversos col·lectius, com són els autònoms, les pimes i als particulars, recull una sèrie de mesures que s'han anunciat en mitjans de comunicació i també valorat. La majoria dels citats col·lectius, han criticat el que no es perdonara alguna quota de la seguretat social ( autònoms), o que no hagueren ajudes directes, el mateix ocorre per als particulars que s'han quedat sense ocupació provinents d'un ERE, ERTE o un acomiadament per rescindir el seu contracte temporal ( molts provinents de contractes per ETT), sense comptar tanta gent que treballava en l'economia submergida i s'han quedat sense ingressos, entre altres, les persones quees dedicaven a cura de persones majors, o a treballs de neteja en cases particulars, i moltes altres situacions.

El citat decret 11/2020, citava per exemple un apartat important, com eren les ajudes per al lloguer per a particulars, ja que moltes persones han vist reduïts els seus ingressos en passar al cobrament de la desocupació, o en alguns casos com hem dit han deixat de tindre qualsevol ingrés. Així l'esmentat Reial decret llei, en referir-se a les possibles ajudes, divideix als arrendadors en dos tipus, els que tenen més de deu habitatges ( grans fortunes) i els de menys de deu. Als primers els obliga a condonar el pagament del lloguer dels seus arrendataris en un 50% durant un període de quatre mesos i a prorrogar el seu pagament durant el mateix termini.

Als propietaris de menys de deu habitatges ( que solen ser els casos més habituals)i en atenció a ser xicotets propietaris i contemplar la possibilitat que el cobrament d'aqueixos lloguers, siguen una font d'ingressos bàsics per a l'arrendador, planteja la possibilitat d'arribar a un acord entre arrendador i arrendatari, amb la finalitat de posposar el pagament del lloguer, o condonar part d'aquest almenys durant la situació en què l'inquilí es trobe en desocupació o en situació precària. Per a això dóna un termini d'un mes després de la publicació en el BOE l'1 d'Abril ( i fins a l'1 de Maig), perquè l'arrendatari es pose en contacte amb el propietari i li plantege la situació, en què es troba. El propietari tindrà set dies per a contestar a l'inquilí, i si ho fa de manera negativa, l'inquilí podrà accedir a l'ajuda aprovada en el Reial decret citat. 

A aquesta ajuda seran beneficiàries totes aquelles persones, que estiguen en “desocupació, o provinguen d'un ERTE (Expedient Regulació Temporal d'ocupació) o hagen disminuït la seua jornada per cures, o ser empresari i haver patit una pèrdua substancial dels seus ingressos i per a això hauran de complir els requisits de: que no superen el 3’5 del IPREM -uns 1600 €-, ( que s'augmentara progressivament amb els nombres de membres de la Unitat Familiar)i a més la suma de les despeses corrents –lloguer, subministraments bàsics, aigua , llum, gas, despeses de Comunitat i també les despeses de telefonia fixa i mòbil, tots junts superen el 35% dels ingressos de la persona o en el seu cas de la Unitat familiar. Per a això tindran dret a un préstec personal sense interessos que hauran de tramitar en la seua Entitat Bancària, sempre que aquesta s'hi haja adherida a l'acord signat entre l'ICO- Institut de Crèdit Oficial, que actua com a garant i avalista de les operacions i l'entitat bancària que ho tramitarà-, aquest préstec serà igual a la quantia de sis mensualitats de lloguer, amb un topall màxim de 900 € per mes, i podrà retornar-se en un termini de sis anys, com déiem sense el pagament d'interessos, i prorrogables per quatre anys més, en el cas en què la situació del demandant així ho requerisca, fins i tot passats aquests deu anys i si el sol·licitant continuara en una situació de precarietat o insuficiència d'ingressos, podrà ser condonat el citat préstec o el que quede d'ell. 

Doncs bé, jo personalment vaig voler ajudar un familiar a tramitar una ajuda de l'esmentada en el R.Decret, i vaig pensar que encara que havia vist tots els requisits per a procedir a això, en el mateix BOE, que millor que per a estar segurs dirigir-me a l'oficina d'habitatge municipal. perquè m'informaren sobre aquest tema i no se m'escapara algun cap solt. I quan ho vaig fer em vaig emportar la sorpresa en la meua consulta telefònica, que no sabien –eren mitat d'abril- res en particular sobre aquest tema. Jo els vaig esmentar el que sabia i havia llegit l'en el BOE, i bàsicament em van dir, “que jo sabia més que ells”, i així va acabar la cosa.

Seria important que l'oficina d'habitatge o la Regidoria de la matèria, hagueren editat en la pàgina web de l'Ajuntament i també en els mitjans de comunicació locals, una espècie de Guia amb els passos i la documentació necessària per a dur a terme els tràmits citats per a l'ajuda del lloguer, com són, un certificat de l'INEM on acredite la seua situació de desocupació i la quantia del cobrament, en cas d'autònom certificat de la AEAT de cessament d'activitat, També l'obtindre un certificat del Registre de la Propietat ( que es pot fer lògicament en aquesta situació per via telemàtica), i que tracta d'acreditar que el sol·licitant no té cap altre habitatge al seu nom. També un certificat d'empadronament, que també es pot sol·licitar via correu electrònic a l'Oficina d'empadronament, també fa falta una “Declaració Jurada” en la qual s'expresse la veracitat de tota la documentació i l'haver realitzat les gestions davant l'arrendatari ( en aquest case moltes Comunitats Autònomes i Ajuntaments han realitzat un model-esborrador), i que aquesta guia, servisca de referència per a les persones a l'hora de tramitar la documentació en el seu banc, i cite també la resta de documentació,… dni, llibre de família en el seu cas i la indicació que pregunten en el seua entitat de crédit, si ha signat el conveni amb l'ICO per a la seua tramitació.

Doncs bé tot això que és més senzill del que sembla, no se li ha donat cap publicitat pels responsables d'Habitatge de l'Ajuntament i molta gent l'ignora i no sap res sobre aquest tema i no haurà realitzat aquestes gestions abans del citat 2 de Maig ( encara que si ho fa abans d'aquesta data i sense tindre la documentació, se li donarà un termini d'un mes a partir d'haver finalitzat l'estat d'emergència, per a poder fer-lo) en la seua Entitat Bancària, ja que un crèdit sense interessos per a pagar sis mensualitats de lloguer i a retornar en sis anys i prorrogables altres quatre anys, amb la possibilitat en el seu cas de ser condonada la quantitat última que es dega, encara que no siguen ajudes a fons perdut, si poden mitigar les situacions de moltes persones en aquest moment, quant al pagament dels seus lloguers. 

Des del nostre Grup No + Precarietat Alcoiá-Comtat, sol·licitem a l'Ajuntament i davant l'avançat ja del mes d'Abril, que es procedisca a informar correctament a la ciutadania d'aquesta i altres ajudes tant a nivell Estatal com Autonòmic i local, que s'han aprovat i estan vigents.