El tiempo - Tutiempo.net
Alcoi
El temps

Article d'opinió de Marina Zmajche, Tècnic de Projectes Europeus de Crea360

Marina Zmajche

Dia d'Europa: un empoderament comú

Des dels encantadors carrers empedrats de Bruges fins a l'acolorit port de Bergen, des de les pintoresques vinyes de la Toscana fins als històrics castells de Heidelberg, la bellesa d'Europa no sols resideix en els seus impressionants paisatges, sinó també en la seua rica diversitat cultural. Hui, en el Dia d'Europa, celebrem aquesta diversitat i aprofitem el seu poder per a construir un futur més vibrant i inclusiu per a tots i totes. Junts, podem crear una Europa que no siga només un lloc en el mapa, sinó un far d'esperança i progrés per al món.

Cada any, el 9 de maig, la Unió Europea celebra el Dia d'Europa, una ocasió transcendental que commemora la històrica "Declaració Schuman" realitzada en 1950 pel ministre d'exteriors francés, Robert Schuman. La declaració va proposar la creació d'una Comunitat del Carbó i de l'Acer d'Europa, que reuniria les economies d'Europa i promouria la pau i la unitat en el continent. Hui dia, la Unió Europea s'ha convertit en una de les entitats econòmiques i polítiques més grans del món, representant a més de 447 milions de persones en 27 estats membres. I encara que la UE ha enfrontat els seus propis desafiaments al llarg dels anys, el seu compromís amb la solidaritat i la cooperació continua sent tan forta com sempre.

Una àrea en la qual la UE ha avançat significativament en els últims anys és en el suport al desenvolupament personal. El programa Erasmus+ de la UE, per exemple, ofereix oportunitats perquè els i les joves estudien, es formen o facen voluntariat a l'estranger, ajudant a fomentar un sentit d'identitat europea i intercanvi cultural. El programa també inclou finançament per a projectes que promouen habilitats digitals i l'emprenedoria, així com iniciatives que donen suport a la inclusió social dels joves amb menys oportunitats.

El Fons Social Europeu de la UE inverteix en iniciatives d'educació, formació i ocupació per a ajudar les persones a adquirir noves habilitats i millorar les seues perspectives laborals. Això inclou finançament per a la formació professional, cursos d'idiomes i altres formes d'educació per a adults. La Iniciativa d'Ocupació Juvenil de la UE també es dirigeix als joves que no estan en educació, ocupació o formació, brindant-los suport per a desenvolupar les seues habilitats i trobar treball.

Però potser el més important és que els diversos fons i programes de la UE ajuden a promoure el desenvolupament personal i la inclusió social de manera més àmplia. Per exemple, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional dona suport a projectes d'infraestructura en regions menys desenvolupades, millorant l'accés al transport, l'atenció mèdica i altres serveis essencials. Això pot ajudar les persones a accedir a noves oportunitats i millorar la seua qualitat de vida. I el Fons d'Ajuda Europea per als més Desfavorits de la UE proporciona aliments, roba i altres necessitats bàsiques a persones que experimenten pobresa i exclusió social, ajudant a millorar el seu benestar i resiliència.

El compromís de la UE amb la solidaritat i la cooperació ha ajudat a construir una Europa més pròspera, pacífica i inclusiva per a tots els seus ciutadans. En invertir en educació, formació, ocupació i inclusió social, Europa està empoderant als individus perquè aconseguisquen el seu màxim potencial i contribuïsquen al bé comú. I si bé encara queda molt per fer, el Dia d'Europa ens recorda la importància d'aquesta visió compartida i la necessitat de continuar treballant junts per un futur millor.

 

------

 

(Article original)

 

Europe Day: a common empowerment

From the charming cobblestone streets of Bruges to the colorful harbor of Bergen, from the picturesque vineyards of Tuscany to the historic castles of Heidelberg, Europe's beauty lies not just in its breathtaking landscapes, but in its rich cultural diversity. Today, on European Day, let us celebrate this diversity and harness its power to build a more vibrant and inclusive future for all. Together, we can create a Europe that is not just a place on the map, but a beacon of hope and progress for the world.

Every year on May 9th, the European Union celebrates the European Day, a momentous occasion that commemorates the historic "Schuman Declaration" made in 1950 by French foreign minister Robert Schuman. The declaration proposed the creation of a European Coal and Steel Community, which would bring together the economies of Europe and promote peace and unity on the continent. Today, the European Union has grown to become one of the world's largest economic and political entities, representing over 447 million people across 27 member states. And while the EU has faced its share of challenges over the years, its commitment to solidarity and cooperation remains as strong as ever.

One area where the EU has made significant progress in recent years is in supporting personal development. The EU's Erasmus+ programme, for example, provides opportunities for young people to study, train, or volunteer abroad, helping to foster a sense of European identity and cultural exchange. The programme also includes funding for projects that promote digital skills and entrepreneurship, as well as initiatives that support the social inclusion of young people with fewer opportunities. The EU's European Social Fund invests in education, training, and employment initiatives to help people acquire new skills and improve their job prospects. This includes funding for vocational training, language courses, and other forms of adult education. The EU's Youth Employment Initiative also targets young people who are not in education, employment, or training, providing them with support to develop their skills and find work. But perhaps most importantly, the EU's various funds and programmes help to promote personal development and social inclusion more broadly. For example, the European Regional Development Fund supports infrastructure projects in less-developed regions, improving access to transport, healthcare, and other essential services. This can help people to access new opportunities and enhance their quality of life. And the EU's Fund for European Aid to the Most Deprived provides food, clothing, and other basic necessities to people experiencing poverty and social exclusion, helping to improve their wellbeing and resilience.

The EU's commitment to solidarity and cooperation has helped to build a more prosperous, peaceful, and inclusive Europe for all its citizens. Investing in education, training, employment, and social inclusion, Europe is empowering individuals to achieve their full potential and contribute to the common good. And while there is still much work to be done, the European Day reminds us of the importance of this shared vision and the need to continue working together for a better future.